Regulamin

REGULAMIN

Zajęcia z  matematyki dla dzieci/młodzieży zwane dalej zajęciami, organizowane są i przez Akademię Matematyki Sigma School Janina Rudnik z siedzibą w miejscowości Gdynia, ul. Artemidy 9b, 81-601 Gdynia, NIP: 767-147-14-40, REGON: 220192532 zwaną dalej Akademią.

§1

ZASADY OGÓLNE

 • Zajęcia:

 • Kurs ósmoklasisty  obejmuje 60 jednostki lekcyjne raz w tygodniu po 2 jednostki.

 • Kurs maturalny obejmuje 60 jednostek lekcyjnych raz w tygodniu po 2 jednostki.

 • Kurs wyrównawczy obejmuje 30 jednostek lekcyjnych raz w tygodniu po 1 jednostce.

 • Kurs rozwijający obejmuje 30 jednostek lekcyjnych raz w tygodniu po 1 jednostce.

Jednostki lekcyjne dla kursów to 45 minut.

Jednostki lekcyjne dla zajęć indywidualnych to 45 minut lub 60 minut.

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań, który zostanie wysłany mailem przed pierwszymi zajęciami do opiekunów. Harmonogram spotkań uwzględnia przerwy świąteczne i ferie zimowe dla woj. pomorskiego w obecnym roku szkolnym opublikowane przez MEN.

 • Opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka na wszystkie zajęcia dla dzieci wymienione w Kalendarium spotkań. W przypadku nieobecności Akademia umożliwia bezpłatny udział w zajęciach z inną grupą idącą tym samym trybem i programem, o ile takie grupy powstaną (maksymalnie 5 razy w ciągu trwania całego kursu). W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość odrobienia zajęć, nie więcej niż 5 w ciągu roku szkolnego.

 • Grupy liczą od 4-8 osób w trybie stacjonarnym.

 • Akademia daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych i mailowych z klientem związanych z organizacją zajęć.

 • Akademia daje sobie prawo do zmiany trenera w trakcie trwania zajęć, a także do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności trenera prowadzącego grupę lub przełożenia zaplanowanych zajęć na inny termin.

 • Akademia zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie. Aktualne harmonogramy zajęć Akademia niezwłocznie dostarczy Klientowi.

 • Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siedziby.

 • Na terenie siedziby Akademii obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 • W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;

 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

 • posiadanie aktywnego konta e-mail.

 • Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 • Umowa zajęć z matematyki  (dalej: „Umowa”) zawierana jest osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres Organizatora: sekretariat@sigmaschool.pl). Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu podpisanej Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a której treść jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail.

§2

ZASADY PŁATNOŚCI

1. Cena zajęć wynosi

Kurs ósmoklasisty (45 zł x 60 = 2700 zł)

Kurs Maturalny podstawowy (45 zł x60 = 2700 zł)

Kurs Maturalny rozszerzenie (49 zł x60 = 2940 zł)

Kurs rozwijający/wyrównawczy (45 zł x 30=1350 zł)

Szachy/programowanie (55 zł x30=1650 zł)

Zajęcia indywidualne:

-szkoła podstawowa i średnia podstawa (110 zł -45min, 130 zł-60min)

-szkoła średnia rozszerzenie (120 zł- 45min, 140 zł- 60 min)

- 2 osoby (szkoła podstawowa i podstawa-80 zł za osobę-60 min, rozszerzenie- 90 zł za osobę - 60 min)

- 3 osoby (szkoła podstawowa i podstawa-70 zł za osobę-60 min, rozszerzenie- 80 zł za osobę - 60 min)

2. Przy zapisie dziecka obowiązuje wpłata zadatku w wysokości 100 zł, która zostanie odliczona od 1 płatności. W przypadku rezygnacji zadatek przepada. Jeżeli grupa nie zostanie stworzona zadatek niezwłocznie zostanie zwrócony na konto rodzica.

3. System rabatowy:

 • przy wpłacie jednorazowej (dotyczy grup) obowiązuje rabat w wysokości 10% (dotyczy grup)

 • Akademia, w ramach opłaty za zajęcia , zobowiązana jest do wyposażenia dziecka we wszystkie materiały dydaktyczne potrzebne do uczestnictwa w zajęciach.

 • Opłatę za Kurs należy uiścić jednorazowo lub w ośmiu ratach zaś za zajęcia indywidualne do 5 dnia każdego miesiąca wyliczając ilość zajęć w danym miesiącu. W przypadku zajęć indywidualnych przed rozpoczęciem miesiąca zostanie naliczona opłata za zajęcia na dany miesiąc, Termin płatności do 5 każdego miesiąca.

 • Harmonogram wpłaty rat:

I rata: do 15.09.2024

II rata: do 5.10.2024

III rata: do 5.11.2024

IV rata: do 5.12.2024

V rata: do 5.01.2025

VI rata: do 5.02.2025

VII rata: do 5.03.2025

VIII rata: do 5.04.2025

 • Forma płatności: online lub przelew na konto Akademii  86 1050 1764 1000 0090 8255 7811

 • W przypadku niewykorzystania danych zajęć z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń losowych istnieje możliwość ich odrobienia, podczas zajęć z inną grupą idącą tym samym trybem i programem o ile takie będą stworzone, zaś w przypadku zajęć indywidualnych istnieje odrobienie zajęć w terminie ustalonym z nauczycielem . Każdą nieobecność należy zgłosić minimum 24h przed rozpoczęciem zajęć poprzez aplikację AcitvNow, inaczej nie ma możliwości odrobienia zajęć a zajęcia te uznaje się za odbyte.

 • Akademia Nauki nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane z powodu wyjazdu, choroby czy innych zdarzeń losowych i daje możliwość ich odrobienia.

 • Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach.

§3

ZASADY REKLAMACJI

 • Reklamacje można składać drogą elektroniczną na email: sekretariat@sigmaschool.pl w ciągu 7 dni od zaistnienia podstawy do reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni ich złożenia. Odpowiedź zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany adres email Opiekuna.

 • Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Szkoła zwróci wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu. W przypadku rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok nauki, nie dotyczy opłat ratalnych miesięcznych. W przypadku opłat ratalnych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.